1.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 

Πληροφορίες:

Η δραστηριότητα του τεχνικού ασφαλείας,  αφορά την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, ως τεχνικού σύμβουλου, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κάθε επιχείρησης. Ο τεχνικός ασφαλείας είναι απαραίτητος για όσες επιχειρήσεις απασχολούν έστω έναν εργαζόμενο.

Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας περιγράφονται αναλυτικά στα Άρθρα 6 και 7 του Νόμου 1568/85 ‘‘Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων’’ (Φ.Ε.Κ. 177A της 18.10.85) καθώς και σε άλλα σημεία του προαναφερομένου Νόμου, όπως και στο Άρθρο 5 του Π.Δ.17/96 ‘‘Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.’’(Φ.Ε.Κ. 11A της 18.01.96).

Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 3 του Π.Δ. 17/96 :

 • 25  ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 20 άτομα.
 • 50 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως και 50 άτομα.
 • 75 ώρες για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα.

 

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

Σύμφωνα με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) έχει θεσμοθετηθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός στον τομέα των κτιρίων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

 • αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) από το πρώτο τ.μ.
  (σε ισχύ από 1/1/2016)
 • νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου από το πρώτο τ.μ.
  (σε ισχύ από 1/1/2016
  )
 • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου(διαμέρισμα) από το πρώτο τ.μ.
  (σε ισχύ από 1/1/2016)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Τί είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση;

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, που θα  μειώσουν την  κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Πώς γίνεται η επιθεώρηση;

Η έκδοση του πιστοποιητικού ακολουθεί την εξής διαδικασία:
α) Ανάθεση από τον ιδιοκτήτη στον επιθεωρητή της σύνταξης της επιθεώρησης. Σημειώνεται ότι στον Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, κοινόχρηστους και ιδιωτικούς.
β) Καταχώρηση των γενικών στοιχείων του ακινήτου στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων και απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Επιθεώρησης.
γ) Αυτοψία του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο, επαλήθευση των στοιχείων που παραδόθηκαν από τον ιδιοκτήτη και καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου.
δ) Επεξεργασία των στοιχείων, υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με χρήση ειδικευμένου λογισμικού, κατάταξη του στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση.
ε) Έκδοση  του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου .

Πότε είναι υποχρεωτικό το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Έκδοση πιστοποιητικού απαιτείται:
α) Σε κάθε αγορά ή πώληση κτιρίου κατοικίας από το πρώτο τ.μ από 1 Ιανουαρίου 2016
β) Σε νέες συμβάσεις μίσθωσης ενιαίων κτιρίων από το πρώτο τ.μ  όλων των χρήσεων από 1 Ιανουαρίου 2016 
γ) Σε νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων (κατοικιών – καταστημάτων) από 9 Ιανουαρίου 2012
δ) Σε κάθε νέο κτίριο που κατασκευάζεται από εδώ και πέρα.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης είναι:
Α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου
Β. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια κτιρίου
Γ. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)
Δ. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ)
Ε. Πληροφορίες από ιδιοκτήτη
Τα δικαιολογητικά συλλέγονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

 

3. ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επίβλεψη και τεχνική υποστήριξη.

Έκδοση πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανών & οχημάτων.

 

Α) Αναλαμβάνουμε  μελέτης – επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων κτιριακών και βιομηχανικών έργων για έκδοση οικοδομικών αδειών

 • Θέρμανση
 • Κλιματισμός
 • Ηλεκτρικά
 • Πυρασφάλεια
Περιγραφή εικόνας

 

 

 

Β) Αναλαμβάνουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη Η/Μ εγκαταστάσεων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και τροποποιήσεις μηχανημάτων παραγωγής σε ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων   κτλ.

 

Περιγραφή εικόνας

Γ) Έκδοση πιστοποιητικών ανυψωτικών μηχανημάτων (Γερανογέφυρες,κλαρκ, ανυψωτικών οχημάτων, παπαγαλάκια κλπ)

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας